Regulamin

Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie NaFali- Alicja Jeleniewicz ,81-198 Rewa ul.Jantarowa 1, NIP 7392387249 zwanym dalej Hotelem.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez Zameldowanie , jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu.
 3. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu NaFali.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie NaFali.
 5. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Hotelu oraz w każdym pokoju hotelu.
 6. Tabliczki piktogramowe i informacyjne umieszczone na terenie Hotelu i wokół niego stanowią integralną część Regulaminu. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania informacji zamieszczonych na tabliczkach piktogramowych i informacyjnych.

Doba hotelowa

 1. Pokój w Hotelu NaFali wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Zatrzymanie w pokoju po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu w danej dobie hotelowej. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11:00 – naliczana jest opłata według obowiązującego cennika.
 5. Informacji na temat możliwości oraz opłat za przedłużenie doby hotelowej udziela Recepcja.
 6. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji NaFali, jak najszybciej a co najmniej do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 7. NaFali uwzględni prośbę o przedłużenia pobytu w miarę możliwości dostępności wolnych pokoi. NaFali może nie uwzględnić prośby o przedłużenie pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego Regulaminu.
 8. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Hotelu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danej dobie hotelowej nie jest zwracana.

Meldunek

 1. Zameldowanie w Hotelu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Hotelu NaFali.
 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest wprowadzenie przez Gościa otrzymanego przez sms lub email sześciocyfrowego kodu PIN na klawiaturze dostępowej znajdującej się przy wejściu do Hotelu NaFali. Na życzenie, pracownika Recepcji Gość zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej lub czytelne wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający weryfikację, Hotel ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, a w szczególności wyrządził szkodę w mieniu Hotelu lub mieniu innych Gości albo spowodował szkodę na osobie Gościa, pracownika lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gościom lub funkcjonowanie Hotelu.
 4. Podczas zameldowania w pokoju w czytniku znajduje się karta dostępu do pokoju ,jadalni ,drzwi głównych Hotelu. Każdy Gość ma obowiązek zwrócić wydaną kartę najpóźniej w chwili wymeldowania z pokoju, które nastąpi poprzez wrzucenie karty do skrzynki znajdującej się na drzwiach recepcji. W przypadku braku zwrócenia przekazanych kart, Hotel obciąży Gościa opłatą dodatkową w wysokości 150 zł/karta.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 6. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pomieszczeniach Hotelu od godz. 11.00 do godz. 20.00. Po godzinie 20.00 na terenie Hotelu nie mogą przebywać osoby nie zameldowane.
 7. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej z cennika dostępnego w Recepcji Hotelu, o ile Hotel wyrazi zgodę na jego dalsze pozostawanie w pokoju.

Rezerwacja pobytu

 1. W przypadku uprzedniego wpłacenia zadatku niestawienie się Gościa w Hotelu do godziny 9.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił Hotelu telefonicznie, pisemnie lub mailowo na adres: info@nocleginafali.pl
 2. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju przez Gościa, który wpłacił zadatek, zadatek przepada w całości.
 3. W przypadku dokonania rezerwacji bez zadatku niestawienie się Gościa w Hotelu do godziny 18.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

Proces Rezerwacji Online

I. Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

 1. Klient otrzymuje możliwość wyboru dostępnych pokoi, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.
 2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną za wynajem krótkookresowy Klient może wybrać termin wybranego pokoju i opcje dodatkowe.
 3. Po wyborze pokoju Klient przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
 4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty zaliczki 50% lub całości opłat za pobyt poprzez jeden z wybranych sposobów:
  • kartą kredytową (Visa, Mastercard,)
  • Płatności elektronicznym przelewem bankowym (mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Tpay,PayPal)
  • standardowym przelewem bankowym

  *Transakcje kartą kredytową i e-przelewem są realizowane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Tpay.*

 5. 4a. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę Zaliczki poprzez System Obsługi płatności Tpay. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Tpay .Po przyjęciu wpłaty przez System Tpay Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę hotelu, NR rezerwacji, całkowitą cenę pobytu,wpłaconą zaliczkę. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca w Hotelu max 1 dzień po zameldowaniu. Jako podstawę wpłaty zaliczki oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić obsłudze e-mail Potwierdzający Rezerwację.

  4b. W przypadku wyboru przez Klienta trzeciej opcji (zapłać przelewem bankowym lub zapłacę później) – Klient otrzymuje emailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie Potwierdzona po wpłacie zaliczki, którą to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 48 h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana, jeśli w tym czasie nie wpłynie zaliczka. Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma e-maila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić obsłudze celem pełnego rozliczenia.


  Ia. Rezerwacje na Zapytanie

  W przypadku braku dostępności pokoju online może być zaoferowany Klientowi pokoju Na Zapytanie. Klient po wypełnieniu formularza otrzyma e-mailem potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie wpłaty zaliczki. Klient może wpłacić zaliczkę kartą kredytową, elektronicznym przelewem bankowym lub standardowym przelewem bankowym. Rezerwacja będzie potwierdzona w momencie wpłaty zaliczki. Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma e-maila potwierdzającego rezerwację,


II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

 1. Klient wpłaca wyliczoną Zaliczkę w jeden z dostępnych w systemie trzech sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do pokoju w NaFali max. 1 dzień po zameldowaniu.
 2. Klient w przypadku rezerwacji LAST MINUTE wpłaca całą należną kwotę przed przyjazdem do NaFali. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku anulacji rezerwacji.
 3. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.
 4. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna. Obiekt zobowiązany jest w terminie 21 dni do zwrotu pełnej kwoty zaliczki.
 5. W przypadku Anulacji Rezerwacji poniżej 30 dni przed datą przyjazdu zaliczka staje się zadatkiem i nie podlega zwrotowi. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej Zaliczki. Klient ma prawo reklamować nie tylko transakcje płatnicze, ale także sam pobyt w hotelu, warunki, itp. Reklamacje zgłaszać można na: info@nocleginafali.pl Termin na rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego wynosi 15 dni.

III. Ustalenia Końcowe

 1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. NaFali nie biorą odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
 2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Tpay.pl
 3. NaFali oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.

IV. Dane Osobowe

 1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym NaFali, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest NaFali Alicja Jeleniewicz 81-198 Rewa ul.Jantarowa 1
 3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji.
 4. NaFali i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.
 5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.

V.Akceptacja Regulaminu

 1. Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.

Cisza nocna

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 23.00 do godziny 6.00.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne szkody oraz do opuszczenia Hotelu.

Usługi i Obowiązki Hotelu

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji Hotelu, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 3. Hotel zobowiązuje się zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
  • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
  • sprawną pod względem technicznym usługę;
 4. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby – w miarę możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 5. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • przekazywanie korespondencji dla Gości,
  • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Hotelu,
  • zamawianie taksówki,
  • użyczenie żelazka, deski do prasowania,
  • dostęp do bezprzewodowego Internetu,
  • korzystanie z parkingu
  • rezerwację dodatkowych usług.

Obowiązki Gości

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi oraz wyjąć z czytnika kartę dostępu.
 2. Goście Hotelu zobowiązani są do zapoznania się z instrukcją przeciwpożarową dostępną w pokoju hotelowym oraz na Recepcji i przestrzegania jej.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia, jak również zabronione jest używanie ognia otwartego, palenie tytoniu, wyrobów tytoniowych a także innych substancji.
 4. W przypadku bezzasadnego wywołania alarmu przeciwpożarowego, Gość zostanie obciążony kosztami interwencji Straży Pożarnej oraz Policji.
 5. Na terenie całego Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 6. Złamanie zakazu palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych lub innych substancji w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów sprzątania i dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 zł.
 7. Zabrania się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również roznoszenia ulotek.
 8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu oraz innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 9. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 10. Zabrania się siadania na parapetach okien w pokojach hotelowych, barierkach balkonów ze względów niebezpieczeństwa wypadnięcia.
 11. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 12. Zabrania się organizowania imprez ,uroczystości ,spotkań w większym gronie bez zgody właściciela NaFali.

Odpowiedzialność Gości

 1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy osób Go odwiedzających.
 2. Osoba wypożyczająca/korzystająca z atrakcji hotelu np.: sprzętu wodnego, sprzętu turystycznego, sprzętu sportowego, zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Hotelu NaFali z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania ze sprzętu wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji lub naruszeniu przepisów ruchu drogowego.
 3. Dzieci poniżej 17 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 4. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 5. Gość powinien zawiadomić Recepcję Hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Odpowiedzialność Hotelu

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu, na terenie lub poza terenem Hotelu.

Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa takiej dyspozycji Hotel przechowa rzeczy przez 3 miesiące. Po tym okresie rzeczy podlegają utylizacji.

Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez Hotel usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Hotelu.
 3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Hotel usług.
 4. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Gastronomia

 1. Gości obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia z restauracji. Wszelkie rzeczy wyniesione są dodatkowo płatne.
 2. Na teren restauracji nie wolno wchodzić w szlafrokach i strojach kąpielowych oraz bez obuwia.
 3. Zabrania się także wchodzenia do jadalni ze zwierzętami.

Postanowienia dodatkowe

 1. Wybrane obszary Hotelu są monitorowane.
 2. Hotel informuje o małej izolacji akustycznej pokoi hotelowych.
 3. Administratorem danych osobowych Gości jest Alicja Jeleniewicz 81-198 Rewa , Jantarowa 1, prowadzący Hotel NaFali, Rewa.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy noclegu, jej realizacji i rozliczenia.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy i jej realizacji, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed jej zawarciem.
 6. Przetwarzanie danych może dotyczyć także innych celów, jak:
  • wystawienie rachunku lub faktury, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • dochodzenie praw i roszczeń przez administratora danych lub stronę trzecią na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektu w związku ze stosowanym wideo monitoringiem na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych, zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 7. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie przez okres niezbędny do:
  • realizacji umowy noclegu i jej rozliczenia,
  • realizacji praw i roszczeń administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, jak okresy przedawnienia roszczeń,
  • przez okres wynikający z innych przepisów prawa, jak wystawienie faktury na żądanie osoby, której dane dotyczą - dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
  • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą (newsletter).
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia - nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres do 2 tygodni.
 8. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione.
 9. Jeśli dane osobowe będą niezbędne do ustalenia praw, wysokości i zasadności roszczeń wyżej wymienione okresy przetwarzania mogą ulec wydłużeniu na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie przedawnienia roszczeń.
 10. Dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom, w szczególności w celu wykonania umowy noclegu, obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, w której są przetwarzane.
 11. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 12. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • usunięcia danych (bycia zapomnianym), o ile nie jest wymagane przetwarzanie danych przez okres określony przepisami prawa,
  • przenoszenia danych, o ile dane są przetwarzane w formie elektronicznej,
  • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  • niepodlegania automatycznego profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  • dostępu do treści danych i ich poprawiania,
  • kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, czy kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  • odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach wysłania informacji handlowych (newsletter), jeśli osoba wcześniej wyraziła taką zgodę. Odwołanie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonane na jej podstawie przed jej wycofaniem.
 14. W celu realizacji powyższych praw osoba, której dane dotyczą może się skontaktować z administratorem danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: [info@nocleginafali.pl]*
 15. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.